آرشیو برچسب: ییلاق

سفرنامه نئور-سوباتان (قسمت دوم)

تو قسمت قبل به نئور رسیدیم. سرازیری رو پایین اومدیم و رفتیم کنار دریاچه. همون ابتدا به محض اینکه رفتیم لب آب یهو یه مار آبی که تو ساحل دریاچه مشغول آفتاب گرفتن بود پرید رفت تو آب. سر ذوق اومده بودیم و مشغول عکس گرفتن شدیم. کمی جلوتر کنار آب چادر زده بودن و […]